5 βασικές κινήσεις για επιχειρηματίες σε περίοδο ύφεσης.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στο σύγχρονο επιχειρείν στην Ελλάδα είναι ότι οι δυνατότητες επιδότησης (κρατικής ή κοινοτικής), δανειοδότησης, ή άλλων μορφών τυπικής χρηματοδότησης έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Τα 12 βασικά σημεία που πρέπει να περιέχει ένα Business Plan

Ο σκοπός ενός business plan είναι να περιγράψει τους στόχους μιας επιχείρησης από την αρχική στιγμή της λειτουργίας της (ή την στιγμή την οποία συγγράφεται), να δώσει μια πρόβλεψη για την πορεία της και να προδιαγράψει τα βήματα που...

Ασφάλεια της εργασίας και πρόληψη ατυχημάτων: υλοποίηση για μικρές επιχειρήσεις.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί στόχο για κάθε υγιή επιχείρηση. Η επίτευξη αυτού του στόχου έχει δύο πτυχές. Πρώτον, την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία και τους διάφορους σχετικούς κανονισμούς.

Σχεδιάζοντας το εταιρικό site μικρών επιχειρήσεων

Η ύπαρξη ενός εταιρικού site θεωρείται απαραίτητο στοιχείο στo επικοινωνιακό κομμάτι μιας επιχείρησης. Αν και για τις μεγάλες επιχειρήσεις το θέμα δημιουργίας ενός site είναι συνήθως κάτι που υλοποιείται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες...