Η Διοίκηση του «Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε.», Εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, έχει καθορίσει και τεκμηριώσει την πολιτική, τους στόχους της καθώς και τη δέσμευσή της ως προς την Ποιότητα, βασισμένη στην εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015. Η πολιτική Ποιότητας είναι προσαρμοσμένη στους οργανωτικούς στόχους της Επιχείρησης, καθώς και στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.

Όραμα μας είναι να είμαστε κοιτίδα ανάπτυξης της υπεύθυνης & βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, παρέχοντας στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Πολιτική Ποιότητας και η αποστολή μας εκφράζεται ως ακολούθως:

 • Εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους και δράσεις για τη δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών και την εξασφάλιση της βέλτιστης κάλυψης των αναγκών των πελατών μας μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
 • Αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, για να βελτιώνουμε συνεχώς τις υποδομές μας
 • Δεσμευόμαστε για την συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες και τα εργαλεία του Συστήματος Διοίκησης της Ποιότητας και συμβάλλουμε στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
 • Αναπτύσσουμε συνεχώς και επιμορφώνουμε το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας μας
 • Διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, που ικανοποιεί και δεσμεύει το προσωπικό μας
 • Είμαστε δεσμευμένοι να στηρίζουμε με εταιρική και ατομική υπευθυνότητα φορείς και δράσεις που συμβάλλουν στην προώθηση της αειφορίας και της βιωσιμότητας στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό

Οι βασικοί μας εταιρικοί στόχοι είναι:

 • H εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας της εταιρείας και η συνεισφορά στους στόχους του Ομίλου
 • Η παροχή στους πελάτες μας ολοκληρωμένων υπηρεσιών & λύσεων με βάση τις ανάγκες τους
 • H απόκτηση και διατήρηση ικανοποιημένων Πελατών
 • H συνεργασία με πιστοποιημένους προμηθευτές και συνεργάτες
 • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας
 • Η στοχευμένη ενίσχυση του ονόματος και της φήμης της εταιρίας στην αγορά
 • Πλήρης εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού και συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων

Η Εξέλιξη εξασφαλίζει ότι αυτή η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής της, με ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη διαρκή επιτήρηση από τον Οικονομικό & Διοικητικό Διευθυντή και τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας.

Αθήνα, 23/9/2016
Διευθύνων Σύμβουλος