Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται πλέον στην παγκόσμια οικονομία, επιβάλλουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε δεδομένα και κανόνες με κύριο χαρακτηριστικό  την ποιότητα. Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών έχει ανάγει την πιστοποίησή της σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε πολλές περιπτώσεις σε προαπαιτούμενο συνεργασίας.

Η Εξέλιξη, αναγνωρίζοντας  τις ανάγκες της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς και αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, σχεδιάζει και παρέχει τις απαραίτητες  πιστοποιήσεις, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Στόχος της είναι η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων προτείνοντάς τους όχι μόνον την κατάλληλη πιστοποίηση αλλά και ενεργώντας ως μεσίτης πιστοποιήσεων.