Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη παρέχει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς πράσινες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν με βάση τη φιλοσοφία Green Banking του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, όπου οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον λειτουργούν παράλληλα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πελατών, με τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, τη δραστηριοποίησή τους σε νέους καινοτόμους τομείς και την προσαρμογή τους σε νέα πρότυπα.

Με άξονα τα παραπάνω, οι πράσινες υπηρεσίες της Εξέλιξης υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην υλοποίηση δράσεων, από τη μελέτη και το σχεδιασμό έως και την εφαρμογή τους, υιοθετώντας λύσεις και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον και προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

1. Ταχεία περιβαλλοντική αποτίμηση - Environmental Screening

Προκαταρκτική ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης με βάση τη συμπλήρωση προτυποποιημένου (ανά οικονομικό κλάδο/υποκλάδο) ερωτηματολογίου και την επεξεργασία βασικών δεδομένων δραστηριότητας παρελθόντων ετών (τιμολόγια αγοράς πετρελαίου, λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας  και νερού, κ.λπ.).  

2. Συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση

Υλοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης με ερωτηματολόγιο, προκειμένου να γίνει μια προκαταρκτική αποτύπωση και ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων και των συνεπαγόμενων δαπανών της επιχείρησης ανά βασικές χρήσεις και οργανωτικές δομές. Αναδεικνύονται έτσι τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούσαν να μελετηθούν λεπτομερώς και να υποδειχθούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.

3. Αναλυτική ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση επιχείρησης

Λεπτομερής ανάλυση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης μέσω επιτόπιων επισκέψεων και συλλογής/ ανάλυσης στοιχείων δραστηριότητας. Ανάλυση της επίδοσης επιμέρους συστημάτων (κτίρια, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, κ.λπ.) με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (όπου αυτό απαιτείται).

4. Περιβαλλοντική Παρακολούθηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή/και τον κανονισμό EMAS

Ανάπτυξη διαδικασιών για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Ανάπτυξη διαδικασιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή/και τον Κανονισμό EMAS  για την οργάνωση της συνολικής περιβαλλοντικής διαχείρισης στην επιχείρηση. Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού.

5. Ανάπτυξη Εσωτερικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Αναφοράς

Ανάπτυξη βασικών διαδικασιών για τη συλλογή, καταχώρηση, επεξεργασία και αναφορά των δεδομένων που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση εντός της επιχείρησης και καλύπτουν τις βασικές περιβαλλοντικές πτυχές (χρήση φυσικών πόρων, αέρια ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα, θόρυβος, κλιματική αλλαγή, φυσικό περιβάλλον).

6. Ανάπτυξη Συστήματος Αναφοράς σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη συστήματος τακτικής αναφοράς των επιδόσεων (οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, κ.λπ.) της επιχείρησης σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (π.χ.Global Reporting Initiative/GRI).

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

7. Βράβευση GREEN KEY

Υποστήριξη επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα κ.ά.), για τη σύνταξη φακέλου ένταξης, στοιχειοθέτηση  της απαιτούμενης τεκμηρίωσης καθώς και για προτάσεις βελτίωσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σκοπό τη βράβευσή τους σύμφωνα με το οικολογικό σήμα ποιότητας GREEN KEY.

Με τη βράβευση GREEN KEY, εκτός από τις ολοκληρωμένες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, τις οποίες εφαρμόζει η επιχείρηση, ανοίγονται ορίζοντες για ένα νέο, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο πελατολόγιο. 


8. Προσδιορισμός και οικονομική αξιολόγηση βασικών παρεμβάσεων περιβαλλοντικής βελτίωσης

Προσδιορισμός προτεινόμενων παρεμβάσεων βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης και αναλυτική οικονομική αξιολόγησή τους. Το ιδιωτικό κόστος προετοιμασίας, υλοποίησης και λειτουργίας / συντήρησης των παρεμβάσεων αυτών συγκρίνεται με τα οικονομικά οφέλη (άμεσα και έμμεσα) που συνεπάγεται η εφαρμογή τους και υπολογίζονται κατάλληλοι δείκτες αξιολόγησης (Καθαρή Παρούσα Αξία, IRR, χρόνος αποπληρωμής) για τη αποτίμηση της σκοπιμότητας υλοποίησής τους από την επιχείρηση.

9. Ανθρακικό αποτύπωμα προϊόντος / υπηρεσίας

Εκτίμηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (CO2, CH4, N2O, αέρια-f) που συνδέονται με την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος / υπηρεσίας της επιχείρησης. Η εκτίμηση των εκπομπών δεν περιορίζεται μόνο στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που υλοποιούνται εντός της επιχείρησης, αλλά εκτείνεται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος/ υπηρεσίας, από την παραγωγή των πρώτων υλών μέχρι την τελική διάθεσή τους στους καταναλωτές και τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΕΩΝ 10. Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης, αξιολόγηση προμηθευτών, αξιολόγηση προσφορών κ.λπ.

11. Υλοποίηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων «με το κλειδί στο χέρι»

Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση, τεχνικός έλεγχος και πιλοτική λειτουργία εξοπλισμού, στο πλαίσιο των επεμβάσεων βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων που θα υλοποιηθούν.

12. Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις

Υποστήριξη της επιχείρησης στη διαδικασία πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ανθρακικού αποτυπώματος προϊόντων/υπηρεσιών, Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας, κ.λπ.

13. Προβολή περιβαλλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών επιχείρησης

Σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας με αντικείμενο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης ή συγκεκριμένων προϊόντων της, σχεδιασμός περιβαλλοντικών/επικοινωνιακών δράσεων, ανάπτυξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας που τυχόν ήδη υλοποιεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Βίκυ Νικολοπούλου, τηλ. 210 3739035, nikolopoulouv@excelixi.org