Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη παρέχει σε επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών και άλλων μελετών

Αντικείμενο

 • Μελέτη βιωσιμότητας του έργου – Προσδιορισμός του χρηματοδοτικού σχήματος και των πηγών χρηματοδότησης. Συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο, ενδεχόμενες αναπροσαρμογές της αρχικής ιδέας και οριστικοποίηση του προς υπαγωγή έργου
 • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση του φακέλου
 • Εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών, οικονομικών και λοιπών μελετών / εκθέσεων καθώς και κάθε άλλου υλικού τεκμηρίωσης που απαιτείται 
 • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του  φακέλου
 • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Κατάθεση του πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες αρχές
 • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών στην αρχές για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης του φακέλου
 • Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης, υποβολή εκθέσεων και αιτημάτων σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης και υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται προς τις αρχές ή και άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα)

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών - Προετοιμασία φακέλων / αιτήσεων στο πλαίσιο ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου

Αντικείμενο

 • Έκθεση βιωσιμότητας του έργου – Προσδιορισμός του χρηματοδοτικού σχήματος και των πηγών χρηματοδότησης
 • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση φακέλου οικονομοτεχνικής μελέτης
 • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του  φακέλου
 • Οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης
 • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Κατάθεση του πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες αρχές
 • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών στην αρχές για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης του φακέλου
 • Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης, υποβολή εκθέσεων και αιτημάτων, σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης και υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται προς τις αρχές ή και άλλες πηγές χρηματοδότησης (πχ πιστωτικά ιδρύματα)

Εφαρμογή προτύπων και κανονισμών

Αντικείμενο:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής προτύπων και κανονισμών. Ενδεικτικά:

 • Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001, 22000 κ.α.)
 • Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Πιστοποίηση προϊόντων και εκπόνηση ειδικών μελετών (σήμα CE, εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στην εργασία, ποιότητα έργου κα)
 • Εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας και υποστήριξη εφαρμογής προτύπων και κανονισμών

Επιχειρηματικός και Αναπτυξιακός σχεδιασμός. 

Αντικείμενο (ενδεικτικά):

 • Επιχειρηματικά και επιχειρησιακά σχέδια
 • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
 • Αναπτυξιακά σχέδια και μελέτες
 • Έρευνες αγοράς, κλαδικές μελέτες και άλλα σχετικά έργα
 • Σχέδια και μελέτες οργάνωσης

Τα ανωτέρω εκπονούνται σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας και αξιοπιστίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων προτάσεων, στο πλαίσιο της υποστήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Διαχείριση (προγραμματισμός και διοίκηση) ιδιωτικών επενδύσεων

Αντικείμενο

 • Χρονικός προγραμματισμός, παρακολούθηση και διαχείριση έργων
 • Κοστολόγηση και Οικονομικός Προγραμματισμός έργων
 • Απολογιστικός έλεγχος προόδου υλοποίησης – Αναπροσαρμογές
 • Επίτευξη βέλτιστου συνδυασμού πόρων, ροές χρηματοδοτήσεων

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Εξέλιξης: κ. Βίκυ Νικολοπούλου, τηλ. 210 3739035, nikolopoulouv@excelixi.org