Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, με εξειδικευμένη ομάδα στελεχών που διαθέτουν πολυετή εμπειρία, μπορεί να καθοδηγήσει έγκυρα και αξιόπιστα και να υποστηρίξει τους πελάτες - επενδυτές σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Επενδυτικού τους Σχεδίου.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Υποβολή επενδυτικού φακέλου

  • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση του επενδυτικού φακέλου
  • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου
  • Οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης
  • Ηλεκτρονική υποβολή του πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής

Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικού φακέλου

  • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών  κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
  • Συλλογή και κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού φακέλου

Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικού έργου

  • Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης
  • Υποβολή εκθέσεων και αιτημάτων, σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής  απόφασης
  • Υλοποίηση  όλων των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται προς τις αρχές ή και άλλες πηγές χρηματοδότησης

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής προτύπων και κανονισμών

  • Ενδεικτικά: Πράσινες συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποιήσεις κατά ISO

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, θα βρείτε στα παρακάτω ενημερωτικά έντυπα:

Συμπληρώστε το Πληροφοριακό Δελτίο ΕΣΠΑ και προωθήστε το στο nikolopoulouv@excelixi.org προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Βίκυ Νικολοπούλου, τηλ. 210 3739035, nikolopoulouv@excelixi.org ή κ. Λάμπρος Τσιακανίκας, τηλ. 210 6291402, ltsiakanikas@excelixi.org