Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για την εταιρεία μας «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 154, Νέα Ερυθραία Αττικής, τηλ. 210 6291 111 & 210 62 91 490) («ΕΞΕΛΙΞΗ»). Για αυτό τον λόγο έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου, η οποία καλύπτει την σχετική πολιτική μας, δηλαδή τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ήτοι το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), την εφαρμοστέα σχετική εθνική νομοθεσία καθώς και κάθε πράξη (απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λ.π.), που εκδίδεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται  να καταχωρηθούν ή επεξεργασθούν από την ιστοσελίδα της «ΕΞΕΛΙΞΗ» είναι τα εξής: Όνομα., Επώνυμο, Ιδιότητα – Επάγγελμα, Εταιρία, Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail

Δεν πραγματοποιείται συλλογή ή επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρέχουν κατά την συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας σχετική με ερωτήσεις υποστήριξης και κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα.

Επίσης υφίστανται πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα όπως  πληροφορίες που στέλνονται από τον υπολογιστή των επισκεπτών, τη φορητή συσκευή και τους φυλλομετρητές (browsers) που χρησιμοποιούν για να έχουνε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της «ΕΞΕΛΙΞΗ» (υπό την άνω ευρεία έννοια) θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται από τη στιγμή που αυτός προβαίνει στη χρήση της ιστοσελίδας.  Η συγκατάθεση αυτή ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη και από συνδεδεμένες με την «ΕΞΕΛΙΞΗ» επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της «ΕΞΕΛΙΞΗ» σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η «ΕΞΕΛΙΞΗ» δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται στην ιστοσελίδα της «ΕΞΕΛΙΞΗ» για όσο χρόνο απαιτείται για την απάντηση των ερωτημάτων των επισκεπτών και την υποστήριξη αυτών.  Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα όποτε το επιθυμεί να επιλέξει την διακοπή της λήψης ενημέρωσης για τις υπηρεσίες της «ΕΞΕΛΙΞΗΣ», μέσω του ενημερωτικού email που λαμβάνει στο οποίο υφίσταται η σχετική επιλογή.

Η «ΕΞΕΛΙΞΗ» δεσμεύεται ότι δεν θα διαβιβάσει ή κατ’ άλλο τρόπο γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας σε τρίτους, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ανάθεσης εκτέλεσης κάποιας εντολής, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο, τηρώντας τα οριζόμενα στον όρο αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση ή/και γνωστοποίηση αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της εντολής από αυτό το τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η «ΕΞΕΛΙΞΗ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεσμεύσει συμβατικά τον τρίτο, στον οποίο θα αναθέσει, εν όλω ή εν μέρει, την εκτέλεση της εντολής ότι δεν θα διαβιβάσει περαιτέρω τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, καθώς και ότι η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα μετά τα προβλεπόμενα στο ΓΚΠΔ και την εφαρμοστέα σχετική εθνική νομοθεσία καθώς και κάθε πράξη (απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λ.π.), που εκδίδεται από την ΑΠΔΠΧ αποκλειστικώς και μόνον για την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα.

Η «ΕΞΕΛΙΞΗ» δεσμεύεται ότι σε σχέση με την προπεριγραφόμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία τους, ιδίως των κινδύνων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών δεδομένων, που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με την προπεριγραφόμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία της και το οποίο έχει πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή της «ΕΞΕΛΙΞΗ» και πάντα στο αναγκαίο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας.

Η «ΕΞΕΛΙΞΗ» υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία της, το οποίο έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή της «ΕΞΕΛΙΞΗ», εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή του  κράτους μέλους.

Η «ΕΞΕΛΙΞΗ» υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Η τήρηση εκ μέρους της «ΕΞΕΛΙΞΗ» εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για να αποδειχθεί ότι παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την ασφάλεια επεξεργασίας.

Για ερωτήσεις/σχόλια σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ευάγγελο Μιχαλολιάκο ή στη διεύθυνση emichalo@aqs.gr (Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)