Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, στο πλαίσιο του προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), παρέχει στους δικαιούχους του προγράμματος εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προκειμένου να στηρίξει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Εργαλεία

Τα προγράμματα και εργαλεία διαμορφώθηκαν με στόχο να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων του αγροτικού και του αγροδιατροφικού τομέα και των ελεύθερων επαγγελματιών. Τα προγράμματα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας e-learning της Εξέλιξης, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες, όπου και αν βρίσκονται, στο χρόνο που τις χρειάζονται.

1.1 Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες παρέχονται:

 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δεξιότητες και Τεχνικές για Αποτελεσματικές Πωλήσεις» (e-Learning).
 • Το Εργαλείο αξιολόγησης προμηθευτών.

Κόστος: 100€

1.2 Για τις αγροτικές επιχειρήσεις και γενικότερα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής παρέχονται:

 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για αγροτικές επιχειρήσεις» (e-Learning).
 • Χρήσιμα εργαλεία για αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις.
 • Το εργαλείο αξιολόγησης προμηθευτών.
Κόστος: 100€

2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, ανεξάρτητα από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται, παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Αξιοποιώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο Διαγνωστικό Εργαλείο, οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα και αξιόπιστα να εντοπίσουν τα δυνατά και τα προς βελτίωση στοιχεία της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια, μέσω προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους συμβουλευτικής υποστήριξης, θα σχεδιάσουν τις κατάλληλες δράσεις που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Κόστος: 200€ (χρήση Διαγνωστικού Εργαλείου και δύο ώρες συμβουλευτικής καθοδήγησης εξ αποστάσεως).

Αναλυτική περιγραφή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Εργαλείων και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Εργαλεία

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δεξιότητες και Τεχνικές για Αποτελεσματικές Πωλήσεις»

πατήστε εδώ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για αγροτικές επιχειρήσεις»

πατήστε εδώ

Εργαλείο Αξιολόγησης Προμηθευτών

Περιγραφή: Στόχος του εργαλείου είναι η επιχείρηση να επιτύχει, σταδιακά, σταθερή συνεργασία με τους προμηθευτές που εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες της, συμμορφώνονται με τις πολιτικές της και σέβονται τους πελάτες της ως προς την ποιότητα και το χρόνο παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Η αξιολόγηση των προμηθευτών πραγματοποιείται με κριτήρια την τιμή και τα περιθώρια αποπληρωμής, την ποιότητα και διαθεσιμότητα των προϊόντων, το επίπεδο εξυπηρέτησης και τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν.

Οφέλη: Με τη συστηματική χρήση του Εργαλείου Αξιολόγησης Προμηθευτών, επιτυγχάνονται:

 • Αντικειμενικότητα και συνέπεια στον τρόπο αξιολόγησης των προμηθευτών.
 • Έλεγχος του κόστους και της ποιότητας των προμηθευόμενων προϊόντων.
 • Μείωση του κινδύνου αδυναμίας εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης λόγω αδυναμίας ενός προμηθευτή να ανταποκριθεί στη ζήτηση.
 • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές.

Εργαλεία για αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις

Περιγραφή: Τα εργαλεία περιλαμβάνουν ένα ενημερωτικό video και ένα συνοπτικό οδηγό προετοιμασίας πριν από τις επιχειρηματικές συναντήσεις καθώς και ένα πρακτικό έντυπο για χρήση κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

Στο video, μέσω συζήτησης Συμβούλου - Επιχειρηματία, πριν από τη συμμετοχή του επιχειρηματία σε μία έκθεση, παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά στάδια της προετοιμασίας που πρέπει να ακολουθήσει και χρήσιμες συμβουλές ώστε η παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών να γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, παρουσιάζονται τα βήματα για μία επιτυχημένη και αμοιβαία επικερδή διαπραγμάτευση.

Το εργαλείο «Προετοιμάζομαι για διαπραγμάτευση» βοηθά τον επιχειρηματία να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστεί στη συνάντηση, να οργανώσει και να διαμορφώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται να μεταδώσει στους συνομιλητές του, να προετοιμαστεί για τις συχνές ερωτήσεις που πιθανώς να κληθεί να δώσει απαντήσεις, κ.ά.

Το εργαλείο «Οργανώνω μία συνάντηση» βοηθά τον επιχειρηματία να σημειώσει τις χρήσιμες πληροφορίες και τις απαραίτητες λεπτομέρειες που πρέπει να θυμάται στις συζητήσεις, να οργανώσει και να καταγράψει τις πληροφορίες που ο ίδιος χρειάζεται να συγκεντρώσει για τους δυνητικούς πελάτες του και να συμφωνήσει τα επόμενα βήματα για κάθε νέα επιχειρηματική επαφή που θα επιλέξει να αναπτύξει.

Οφέλη: Με τη μελέτη του video και την αξιοποίηση των εργαλείων για αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις, συνοπτικά επιτυγχάνονται:

 • Πληρέστερη προετοιμασία με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και τη στοχευμένη παρουσίαση των προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Επικερδείς εμπορικές συμφωνίες με τους πελάτες και τους προμηθευτές που οδηγούν σε ανάπτυξη σταθερών σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος.
 • Συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών που θα αποτελέσουν τη βάση για επιτυχημένες επιχειρηματικές συνεργασίες.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Διαγνωστικό Εργαλείο

Περιγραφή: Το Διαγνωστικό εργαλείο βοηθά στην αποτύπωση της υπάρχουσας λειτουργικής κατάστασης της επιχείρησης, συλλέγοντας και αναλύοντας συνοπτικά δεδομένα που αφορούν στο όραμα και στη στρατηγική που εφαρμόζει, στην οικονομική και στην εμπορική της θέση καθώς και στις διαδικασίες της εσωτερικής της λειτουργίας. Με τη χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, γίνεται μία πρώτη αποτύπωση και αξιολόγηση των οικονομικών και ποιοτικών στοιχείων της επιχείρησης.

Οφέλη: Με τη συμπλήρωση του Εργαλείου, κάθε επιχειρηματίας:

 • Θα αποκτά μία ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατών και των προς βελτίωση χαρακτηριστικών της επιχείρησής του.
 • Θα είναι σε θέση να καθορίσει στοχευμένες ενέργειες βελτίωσης, όπου απαιτούνται.
 • Θα μπορεί να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν και να τις διαχειριστεί προς όφελός του.
 • Θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τους πόρους της επιχείρησής του.

Συμβουλευτική υποστήριξη

Η Εξέλιξη παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και εξατομικευμένη καθοδήγηση εξ αποστάσεως διάρκειας 2 ωρών,  για όλα τα στάδια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Με οδηγό τα αποτελέσματα του Διαγνωστικού Εργαλείου, διαμορφώνονται και προτεραιοποιούνται οι απαραίτητες δράσεις, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων κάθε επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, η Εξέλιξη δύναται να παρέχει, ενδεικτικά, συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα όπως: 

 • Καθορισμός Στρατηγικής
 • Οργανωτική αναδιάρθρωση
 • Βελτιστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης
 • Εξορθολογισμός κόστους λειτουργίας (κοστολόγηση προϊόντων υπηρεσιών)
 • Σχεδιασμός διαδικασιών
 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και χρηματοδότηση επιχείρησης
 • Προετοιμασία επιχείρησης προς οικονομικό έλεγχο
 • Πωλήσεις και marketing