Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και την τεχνογνωσία, που έχει συγκεντρώσει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα αγροτικής, πράσινης και ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, καθώς και στα αναπτυξιακά προγράμματα, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους συμβάλλοντας ενεργητικά στην βιώσιμη ανάπτυξή τους. Η εταιρεία, εστιάζει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους ακόλουθους τομείς παρέμβασης:

  • Αγροτική Επιχειρηματικότητα
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Πράσινες υπηρεσίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικού φακέλου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου
  • Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών έργων
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής προτύπων και κανονισμών