Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Τα δάνεια μέσω του προγράμματος Επιχειρηματική Επανεκκίνηση –ΤΕΠΙΧ   παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και αφορούν:

α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν υπερβαίνει τους 48 μήνες και

β) σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από €10.000 έως €800.000, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:

  • υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004
  • εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης
  • δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί

Στη δράση αυτή μπορούν να συμμετέχουν  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε Νομικής Μορφής (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ) που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες και υφιστάμενες) και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναφορικά με τον κύκλο εργασιών τους, τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, τηρούν τον κανόνα deminimis, λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας και διαθέτουν τους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας.

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται όλες οι δαπάνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης καθώς και δαπάνες για την αγορά πρώτων υλών, γενικών εξόδων, δαπάνες κάλυψης μισθολογικού κόστους κτλ.

Η Εξέλιξη, διαθέτοντας εξειδικευμένη ομάδα στελεχών, αναλαμβάνει τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρήσεων για την υποβολή των αιτημάτων τους στο πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ- Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, επιλέγοντας το είδος δανείου που είναι καταλληλότερο για τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων. 
Αναλυτικότερα, προχωράει στον έλεγχο της επιλεξιμότητας της επιχείρησης βάσει του κωδικού δραστηριότητας που έχει δηλώσει στην εφορία και σε συνεργασία με την επιχείρηση αποτυπώνει στο επιχειρησιακό σχέδιο τις δαπάνες εκείνες που συνάδουν με τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: 210 3739273, 210 3739465.