Το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας εξέλιξη, του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς αναλαμβάνει τη σύνταξη  και υποβολή ολοκληρωμένων Επενδυτικών Σχεδίων, με σκοπό την υπαγωγή τους στα κίνητρα ενισχύσεων του νέου Επενδυτικού Νόμου (Ν. 4146/2013). Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας.

Η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει η Εξέλιξη ΑΕ  στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν για ενίσχυση στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου περιλαμβάνει τα  ακόλουθα 3 στάδια:

1. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων πριν την υποβολή του Επενδυτικού σχεδίου

  • Συλλογή & επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης
  • Συλλογή και  έλεγχος ορθότητας των απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών
  • Κατάρτιση της οικονομοτεχνικής μελέτης και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της επένδυσης
  • Σύνταξη και τυποποίηση ολοκληρωμένου φακέλου της επενδυτικής πρότασης
  • Υποβολή του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία υποδοχής.

 

 2. Διαχείριση Επενδυτικής Πρότασης κατά το Στάδιο της Αξιολόγησης

  • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας και των διαδικασιών αξιολόγησης του φακέλου
  • Προετοιμασία και υποβολή πρόσθετων στοιχείων, δικαιολογητικών και διευκρινήσεων για την επενδυτική πρόταση, όπου και όποτε απαιτηθεί.

 

3. Διαχείριση του Εγκεκριμένου Επενδυτικού Έργου

  • Διαρκής υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την ορθή υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
  • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων τροποποίησης ή παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου (εάν και όποτε απαιτηθεί).
  • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων ενδιάμεσου ελέγχου και αιτήσεων ολοκλήρωσης του έργου.