Δημιουργούμε αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ειδικά για τις ανάγκες του e-Commerce, στο οποίο περιγράφεται η απόδοση όσο και η γενική στρατηγική που θα ακολουθήσει το e-shop τα επόμενα 3 χρόνια.

Ενδεικτικά, το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει :

  • Την on-line στρατηγική 
  • Τον υπολογισμό των εσόδων –εξόδων των καναλιών marketing που πρέπει να ενεργοποιηθούν για να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα
  • Το υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από τους πόρους που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια των 3 ετών
  • Τα προσδοκώμενα έσοδα για μια 3ετία από το e-shop

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Βίκυ Νικολοπούλου, τηλ. 210 3739035, nikolopoulouv@excelixi.org