Πώς θα επηρεάσει η κλιματική αλλαγή τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα;

preloader

Πέρα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ενδιαφέρον να δούμε και ποιες θα είναι για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, προχώρησε στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την έκθεση «Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», με σκοπό την αποτίμηση των οικονομικών ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση, η κλιματική αλλαγή συνιστά ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας, που οι επιπτώσεις της αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τελικά τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων· ταυτόχρονα, ωστόσο, δημιουργεί ευκαιρίες σε μια σειρά από οικονομικούς κλάδους. Ο έγκαιρος εντοπισμός και η αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών είναι δυνατόν να συμβάλλουν στο μετριασμό των επιπτώσεων και στην υιοθέτηση ενός νέου και βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. Ορισμένες παράμετροι-κλειδιά είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες συνδεόμενες με την κλιματική αλλαγή: οι νέες κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σε μια περιοχή, το κανονιστικό πλαίσιο που υιοθετείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών οι οποίοι στρέφονται σταδιακά σε περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα και οι τεχνολογικές καινοτομίες που ενσωματώνουν οι επιχειρήσεις.  

Έτσι, στο πλαίσιο του ίδιου ευρωπαϊκού προγράμματος (climabiz) δημιουργήθηκε η Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, ένα καινοτόμο λογισμικό το οποίο για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, αποτιμά γρήγορα και με οικονομικούς όρους το κόστος του κλιματικού κινδύνου για μια επιχείρηση, αλλά και το κόστος των πρακτικών για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

Η συγκεκριμένη Εφαρμογή υπολογίζει το κόστος (σε ΕΥΡΩ) του φυσικού και θεσμικού κλιματικού κινδύνου σε επίπεδο κλάδου, υποκλάδου και επιχείρησης, το κόστος και το όφελος (σε ΕΥΡΩ) των πρακτικών που μπορεί μία επιχείρηση να εφαρμόσει έτσι ώστε να μειώσει τον κλιματικό της κίνδυνο, καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (αέριοι ρύποι, αέρια του θερμοκηπίου, υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα) τόσο σε επίπεδο υποκλάδου όσο και σε επίπεδο επιχείρησης.

Αξίζει να δείτε περισσότερα στο www.climabiz.gr.