Ευρωπαϊκή λογοδοσία για όλες τις εταιρείες

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποχρέωση δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από εταιρίες