Ενεργειακή αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων

preloader

H ενεργειακή αναβάθμιση μιας επιχείρησης μπορεί να μειώνει το κόστος λειτουργίας της και ταυτόχρονα να ελαττώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της. Και τα δύο αποτελούν σήμερα ένα σημαντικό ζητούμενο.

Τέσσερις βασικοί πυλώνες συνθέτουν ένα project ενεργειακής αναβάθμισης:

  • Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

Χωρίς να αποτυπωθούν οι υφιστάμενες ενεργειακές καταναλώσεις δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης και φυσικά δεν μπορούν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του. Αυτό στην πράξη σημαίνει καταγραφή σε αρχείο όλων των λογαριασμών που έχουν να κάνουν με κατανάλωση ενεργειακών πόρων, δηλαδή τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας,  το κόστος κατανάλωσης πετρελαίου ή κάποιου άλλου καυσίμου (φυσικού αερίου ή υγραερίου) και τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού. Αυτή η καταγραφή πρέπει να έχει έναν ορίζοντα τουλάχιστον 12 μηνών ώστε να αξιολογηθεί η συμπεριφορά της επιχείρησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής μπορούν να προκύψουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

  • Μελέτη παρεμβάσεων 

Εξετάζοντας κάθε πηγή ενέργειας ξεχωριστά, προσπαθούμε να κατανείμουμε τα σημεία όπου αυτή καταναλώνεται (για παράδειγμα, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιείται για κλιματισμό/ θέρμανση, φωτισμό και για μαγείρεμα –σε επιχειρήσεις εστίασης). Αναλύουμε κάθε χρήση ξεχωριστά και βλέπουμε πως μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση. Στον φωτισμό , για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιακόπτες, ενώ στον κλιματισμό ο εξοπλισμός μπορεί να αντικατασταθεί με καλύτερης ενεργειακής απόδοσης.

  • Υλοποίηση έργου

Έχοντας αποφασίσει σε ποιες παρεμβάσεις θα προχωρήσουμε μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε συλλογή προσφορών για παρεμφερή εξοπλισμό. Φροντίζουμε ώστε οι προσφορές να αφορούν συσκευές με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις έχει το γεγονός της μη διακοπής των εργασιών τους από την πραγματοποίηση των εργασιών ή πρόκλησης όσο δυνατόν μικρότερης όχλησης.

Θέτουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών και φροντίζουμε να μην ξεπεράσουμε τόσο τα χρονικά περιθώρια όσο και το εκτιμώμενο κόστος.

  • Παρακολούθηση

Το project όμως της ενεργειακής αναβάθμισης δεν ολοκληρώνεται με την λήξη των εργασιών. Επιβάλλεται η παρακολούθηση των ενεργειακών μεγεθών ώστε να διαπιστώνεται σε βάθος χρόνου η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Συχνά χρειάζεται να γίνονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις σε θέματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί αλλά η αντιμετώπιση των οποίων ενισχύει ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος.