Τι καινούριο φέρνει η νέα ΚΑΠ στους Έλληνες αγρότες

preloader

Η σύνδεση των αγροτικών ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγή είναι η μεγάλη τομή που φέρνει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1/1/2015. Πέρα από τα κονδύλια, τα οποία για τη χώρα μας υπολογίζονται σε 19,5 εκατ. ευρώ για την επόμενη επταετία, η νέα ΚΑΠ θα ενισχύει πλέον μόνο την παραγωγική διαδικασία.

Τα «ιστορικά δικαιώματα» που είχαν ενεργοποιηθεί το 2006, ανάλογα με το τι καλλιεργούσε και τι επιδοτήσεις έπαιρνε ο παραγωγός το διάστημα 2000 - 2002 ως ενίσχυση του εισοδήματος, δεν θα ισχύουν πια. Το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων για τον «ενεργό αγρότη», αυτόν δηλαδή που αποδεικνύει ότι παράγει, θα πρέπει να αποτελεί κατ' ελάχιστο το 5% του εξωγεωργικού εισοδήματος. 

Συνολικά για τη χώρα μας έχουν εξασφαλιστεί 15,4 δισ. ευρώ για άμεσες ενισχύσεις (Πυλώνας Ι) και 4,2 δισ. ευρώ για διαρθρωτικές και αναπτυξιακές δράσεις (Πυλώνας ΙΙ).

Ωστόσο, το 30% των ενισχύσεων θα δίνεται σε όσους τηρούν πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Ένα από τα βασικά εργαλεία της νέας ΚΑΠ αποτελεί το λεγόμενο «πρασίνισμα» των καλλιεργειών, το οποίο θα επιτυγχάνεται με αγρανάπαυση ή με αμειψισπορά (εναλλαγή καλλιεργειών). Το πρασίνισμα θα αποτελεί προϋπόθεση για την είσπραξη του συνόλου της άμεσης ενίσχυσης.

Με άλλα λόγια, θα πρέπει σε ένα ποσοστό 5% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων (σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 150 στρεμμάτων) να παραμένει ακαλλιέργητο. Μια άλλη πρόταση πρασινίσματος είναι η αμειψισπορά στο 30% της έκτασης των εκμεταλλεύσεων. Του «πρασινίσματος» εξαιρούνται ορισμένες καλλιέργειες όπως οι ελαιώνες, οι οπωρώνες, τα ψυχανθή κ.ά. Στα κράτη μέλη επιτρέπεται η χορήγηση άμεσων ενισχύσεων και σε μικροκαλλιεργητές διότι αυτοί συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική προτείνει επίσης το 2% των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων να δίδεται σε νέους αγρότες (κάτω των 40 ετών). Για τη χώρα μας το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ σε βάθος 7ετίας. Οι ενισχύσεις αυτές θα δοθούν σε νέους που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή σε γεωργούς οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ).

Η νέα ΚΑΠ προβλέπει και ενισχύσεις από τον Πυλώνα ΙΙ για τους νεοεισερχομένους στον αγροτικό τομέα. Οι χρηματοδοτήσεις που θα αφορούν τη συνδεδεμένη με την παραγωγή ενίσχυση θα συνδέονται με περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και συγκεκριμένους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη βαρύτητα για οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, το ποσοστό με τη νέα ΚΑΠ αυξάνεται από 2% σε 8% (10% μαζί με τις συνδεδεμένες για τα ψυχανθή). Οφέλη από την αύξηση αυτή θα έχουν όσοι σήμερα δεν είχαν δικαιώματα όπως είναι  παραγωγοί φρούτων, πατατοπαραγωγοί, αγελαδοτρόφοι κ.ά. Παράλληλα η καλλιέργεια ψυχανθών μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην Ελλάδα τόσο για τη φυτική όσο και την κτηνοτροφική παραγωγή. Το σύνολο των κονδυλίων  για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φτάνουν τα 190 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, ποσό σημαντικό το οποίο η κεντρική διοίκηση μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει προϊόντα και πρακτικές που θεωρεί ότι προάγουν την ελληνική γεωργία όπως τα προϊόντα  ΠΟΠ και ΠΓΕ ή το ελαιόλαδο.