Μέλος Δ. Σ

Ο Σωτιρθσ Συρμακζης είναι Γενικός Διευκυντής στον Τομζα Λιανικισ Τραπεηικισ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ Πειραιώσ ζχοντασ ςτθν εποπτεία του:
- Προϊόντα Ιδιωτών Πελατών: Κατακετικά & Επενδυτικά, Affluent Banking, Πιςτωτικζσ, Χρεωςτικζσ και Προπλθρωμζνεσ Κάρτεσ, Στεγαςτικά Δάνεια, Καταναλωτικά Δάνεια και Τραπεηοαςφαλιςτικά Προϊόντα.
- Ηλεκτρονικι Επιχειρθματικότθτα: δίκτυα εξυπθρζτθςθσ πελατών και προώκθςθσ προϊόντων και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ, για τθν Τράπεηα Πειραιώσ Ελλάδασ και τισ κυγατρικζσ τθσ ςτο εξωτερικό.
- Customer intelligence & experience: customer insight, campaign management, loyalty, customer feedback management, interactive marketing, user experience management.
- Contact center: εξυπθρζτθςθ ειςερχόμενων κλιςεων (απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ πελατών, phone banking, help desk) και ειςερχόμενθσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ και διενζργεια εξερχόμενων κλιςεων.
Ο Σωτιρθσ Συρμακζηθσ ξεκίνθςε ςτον Όμιλο τθσ Τράπεηασ Πειραιώσ τον Ιανουάριο του 2000 ωσ Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Τραπεηικισ, ενώ προθγουμζνωσ υπιρξε ςτζλεχοσ τθσ τότε Εγνατίασ Τράπεηασ.