Ολοκληρώθηκε στις 3/9/2013 η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα και άρχισε η προσωπική ενημέρωση των αιτούντων για την πορεία της αίτησής τους.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στις 15 Ιουνίου 2013, υποβλήθηκαν συνολικά 1765 αιτήσεις σε όλη τη χώρα. Από τους 1765 αιτούντες,  οι  1465 φρόντισαν να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω του δικτύου καταστημάτων έως τις 20 Ιουνίου 2013. Στις περιπτώσεις, όπου τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, η Ομάδα Έργου του προγράμματος επικοινώνησε με τους αιτούντες για να τα συμπληρώσουν.

Ακολούθησε η ηλεκτρονική αξιολόγηση των συμμετεχόντων με μοριοδότηση, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια καθώς και τα προσόντα κάθε ενδιαφερομένου όπως είναι ενδεικτικά, η επαγγελματική εμπειρία, το αντικείμενο σπουδών του ενδιαφερόμενου και η εμπειρία σχετικά με την αγροτική παραγωγή.

Μετά την αρχική αξιολόγηση των ενδιαφερομένων, οι 366 επικρατέστεροι, βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι ηλεκτρονικές τους αιτήσεις, προκρίθηκαν για ποιοτική αξιολόγηση μέσω δομημένης συνέντευξης. Στη συνέντευξη αξιολογούνταν κυρίως η δέσμευση του ενδιαφερόμενου στην αγροτική δραστηριότητα και ο επιχειρηματικός του προσανατολισμός.

Το πρόγραμμα προχωρά με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των διαθεσίμων αγροτεμαχίων σε σχέση με τις καλλιέργειες επιλογής των συμμετεχόντων, αλλά και την επιχειρηματική βιωσιμότητά τους.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι 100 περίπου επικρατέστεροι υποψήφιοι απ’ όλη τη χώρα θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει με τις πρώτες ομάδες μέσα στο Δεκέμβριο.